Project leader, Science Meets Region, Central Denmark Region: 

Pia Marlene Nissen: pia.nissen@ru.rm.dk / +45 2483 1089 

Steering committee 

Advisory Board 

Communiation 

Pia Nissen

 

 

 

 

 

Pia Nissen
Development consultant, project leader, Science Meets Regions 

E: pia.nissen@ru.rm.dk
M: +45 2483 1089

Health Innovation,
Regional Development
Central Denmark Region